VI. SMS-BRANDNAME

Vào “DK Brandname” điền các thông tin cần thiết để đăng ký SMS Brandname:

Sau khi ấn “Cập Nhập”, phía dưới sẽ hiện ra thông tin Brandname vừa đăng ký:

Đồng thời đối tác sẽ nhận được email hướng dẫn gửi các thủ tục cần thiết để đăng ký brandname gửi sang nhà mạng duyệt tên Brandname. Nhà mạng duyệt OK thì iNET cũng đồng thời duyệt brandname chạy trên trang Business cho đối tác. Trạng thái “Chờ duyệt” lúc này sẽ được chuyển sang “Đã duyệt”. Khi đó đối tác sẽ có thể gửi tin nhắn SMS Brandname trong tổng số SMS đã đặt mua.

2. SOẠN TIN SMS BRANDNAME

Gửi tin nhắn Text:

Gửi tin nhắn Wap push:

Nhập các nội dung tương tự Text, chỉ khác mục nhập nội dung tin nhắn

Sau khi ấn “Gửi tin” đối tác vào mục thống kê số tin “Chờ gửi” hoặc “Đã gửi” để theo dõi việc gửi tin.

Dịch vụ chính

iNET có rất nhiều các loại dịch vụ khác nhau, để đáp ứng nhiều nhu cầu của các bạn.